A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Опорний заклад загальної середньої освіти Пулинська загальноосвітня школа І-ІII ступенів Пулинського району Житомирської області

СТАТУТ опорного закладу загальної середньої освіти Пулинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 3 сесії  7  скликання Пулинської 

селищної ради від 21 грудня 2017 р.

 

 

Селищний голова   _____________О.Гаврилюк

 

«_21  грудня» 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

опорного закладу загальної

середньої освіти  

Пулинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пулинського району

Житомирської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Опорний заклад загальної середньої освіти  Пулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пулинського району Житомирської області ( скорочена назва -  Опорний заклад Пулинська ЗОШ І-ІІІ ступенів) відповідно   до  рішення  3 сесії 7 – го скликання Пулинської селищної ради  Житомирської області від 21. 12. 2017 року є власністю  Пулинської  селищної ради Пулинського району Житомирської області.

1.2.Засновник -  Пулинська селищна рада Пулинського району Житомирської області.   

1.3. Пулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пулинського району Житомирської області у відповідності до рішення сьомої сесії VII скликання Пулинської районної ради Житомирської області від 10.08.2016 № 105 визначена опорним загальноосвітнім навчальним закладом району.

1.4. Філіями опорного закладу є:

-   Очеретянська філія, яка розташована за адресою: 12013 вул.Шкільна, будинок 2, с.Очеретянка Пулинського району  Житомирської області.

- Чернявська філія, яка розташована за адресою: 12012 вул.Шевченко, будинок 45, с. Чернявка Пулинського району  Житомирської області.

Філії не є юридичною особою. Філії наділяються майном засновника  та існують на підставі затвердженого ним положення.

Філії виконують функції початкової школи, а також можуть  за рішенням засновника виконувати функції базової школи.

1.5. Юридична адреса опорного  закладу загальної середньої освіти   ( Опорного закладу Пулинська  ЗОШ І-ІІІ ступенів): 12001 смт.Пулини Пулинського  району Житомирської області, вул. Шевченка, 158,електронна адреса - .

1.3. Опорний   заклад  загальної середньої освіти Пулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі — опорний заклад) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, власний рахунок в установах Державного казначейства та  банках, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер.

1.4. У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, законами України « про освіту», « Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній  навчальний заклад, Положенням про освітній округ, іншими нормативно – правовими актами, цим Статутом.

1.5. Головна мета опорного закладу є:

- створення єдиного освітнього простору,

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

1.6. Основними завданнями опорного закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • створення умов для стійкого розвитку загальної середньої освіти на основі та з урахуванням потреб суспільства й економіки держави;
 • вирівнювання умов для одержання всіма учнями повноцінної освіти, у тому числі шляхом реалізації допрофільної  підготовки й профільного навчання, освітніх програм професійної підготовки й додаткової освіти в структурі загальноосвітньої школи;
 • забезпечення доступу школярів до якісних знань за рахунок використання  дистанційних форм навчання, транспортних схем доставки учнів у опорні навчальні заклади школи, інтеграції загальноосвітньої школи з установами додаткової, початкової, середньої, вищої професійної освіти;
 •  створення умов для всебічної підготовки учнів до самостійного життя, праці, соціального й професійного самовизначення на основі посилення взаємозв'язків загальноосвітньої установи з виробничими, іншими структурами конкретної території, забезпечення допрофесійної спеціалізації шкіл.
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до своїх обов’язків;
 • розвиток природних здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • забезпечення реалізації права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • реалізація державної політики у галузі освіти, спрямування діяльності учасників навчально-виховного процесу на виконання Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), реформування початкової освіти з урахуванням регіональних особливостей.

1.7. У своїй діяльності Опорний заклад та філії керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8. Опорний заклад та філії діють на підставі Статуту опорного закладу, розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, Положеннями про Чернявську та Очеретянську філії опорного загальноосвітнього закладу, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного закладу.

1.9. Опорний заклад самостійно ухвалює рішення та здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.10. Опорний заклад та філії несуть відповідальність перед собою, суспільством, державою та засновником за створення безпечних умов освітньої діяльності та дотримання:

 • державних стандартів освіти;
 • договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, зокрема зобов’язань за міжнародними угодами;
 • фінансової дисципліни.

1.11. У опорному закладі та філіях  мовою освіти  і виховання учнів визначено українську  мову.

1.12. Опорний заклад та філії мають право:

 • визначати форми, методи та засоби організації освітнього  процесу; 
 • визначати варіативну складову освіти  та зміст позакласної роботи, в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням державних стандартів;
 • спільно з вищими навчальними та науково-дослідними закладами здійснювати науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним законодавством і цим Статутом;
 • відкривати розрахунковий рахунок;
 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні та використовувати кошти від власної господарської діяльності, дотримуючись чинного законодавства України;
 • розвивати власну соціальну базу — мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • створювати структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства, формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу у межах кошторису;
 • спрямовувати кошти опорного  закладу  на благоустрій соціально-побутових об’єктів;
 • здійснювати поточний ремонт приміщень;
 • встановлювати шкільну форму для учнів;
 • об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами;
 • надавати платні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України;
 • створювати у своєму складі класи  (групи) з дистанційною формою навчання, з поглибленим вивченням окремих педметі, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • мати у своєму складі структурні підрозділи , інтернати з частковим або повним утримуванням здобувачів освіти, у тому числі за рахунок засновника;
 • на договірних засадах обєдуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні та інші обєднання , кожен з учасників якого зберігає статус юридичної особи.

1.13. У опорному закладі створюються та функціонують:

 • мережа класів: І ступінь 1-4 класи, ІІ ступінь 5-9 класи, ІІІ ступінь 10-11(12) класи, групи продовженого дня для учнів 1- 5 класів;
 • методичні об"єднання :вчителів математики, фізики та інформатики; вчителів біології, географії, хімії та природознавства; вчителів української мови та літератури; вчителів іноземних мов; вчителів історії, правознавства, зарубіжної літератури та російської мови; вчителів музичної та фізичної культури, образотворчого мистецтва, технологій та Захисту вітчизни; вчителів початкових класів; вихователів ГПД; класних керівників.
 • предметні гуртки та гуртки за інтересами;
 • факультативи згідно робочого навчального плану;
 • творчі групи вчителів;
 • методична рада;
 • соціально – психологічна служба.

1.14. Медичне обслуговування учнів опорного закладу та філій забезпечується засновником і здійснюється медичними закладами Пулинської селищної ради  та медичними працівниками опорного закладу.

1.15. Відносини опорного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. Штатні розписи затверджуються директором на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

СТАТУТ опорного закладу загальної середньої освіти   Пулинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Відкрити для перегляду.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень